About Us

אסטרולוגיה היא כלי שיעזור לנו לראות את עצמנו ואחרים בצורה שונה. אסטרולוגיה היא מדריך למבנה האישיות, ולדרך הנפש. אסטרולוגיה היא אחד מהרבים מהמפתחות שמתאימים לדלת הלא-מודע כך שנוכל לקבל הצצה למי שאנחנו, ולמקום שלנו ביקום. אסטרולוגיה היא מדע רוחני המערב את הקשר בין היקום הגדול יותר שמחוצה לנו לבין היקום האישי שבתוכנו.